Turistika

CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY

Žďárské vrchy lze bez nadsázky označit za nejrozmanitější část Českomoravské vrchoviny se spoustou turisticky zajímavých míst a řadou kulturních památek. V krajině se střídají louky, pastviny, pole, lesy a rybníky, je protkána nepravidelnou sítí mezí, úvozových cest, lesíků či skupin stromů. Žďárské vrchy jsou pramennou oblastí několika řek jako je Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava a Oslava, charakter krajiny doplňují mnohé rybníky, z nichž většina byla založena již ve středověku. Téměř polovinu území pokrývají hluboké lesy, převážně smrkové, pouze místy ze zachovaly porosty jedlobučin, z nichž nejznámější je národní přírodní rezervace Žákova hora. Typickým krajinným prvkem hřebenů Žďárských vrchů jsou skalní rulové útvary vzniklé zvětráváním. Ty jsou i s okolními balvanitými sutěmi chráněny jako přírodní památky. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy se rozkládá na ploše 709 km2. V oblasti je vyhlášeno 49 maloplošných zvláště chráněných území: 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací, 36 přírodních památek a 46 památných stromů a alejí. Zvláště cennými, člověkem nedotčenými místy jsou rozsáhlá rašeliniště a vlhké rašelinné louky, kde se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin. Rašeliniště vznikala v době poledové ukládáním odumřelých rostlin, dnes dosahují mocnosti místy více než 8 m. V oblasti Žďárský vrchů roste například čípek objímavý, ptačinec dlouholistý, mléčivec alpský, suchopýrek alpský, masožravá rosnatka okrouhlolistá a různé druhy prstnatců, hořečků nebo ostřic. Z chráněných druhů živočichů se v oblasti vyskytuje mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, krkavec velký, rejsek horský, hraboš mokřadní a řada dalších. Jedním z původních druhů živočichů Žďárských vrchů je jelen evropský, ojediněle se sem zatoulá rys ostrovid

© 2013 - Hotel Horník ***
HOTEL HORNÍK
Vlachovická č. ev. 18
592 31
Vlachovice

Mob. recepce: +420 730 893 738
E-mail: info@hotelhornik.cz